Przedszkole Balbinka

Ochrona Danych Osobowych

Pani Alina Łabuć-Filipiak

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Alina Łabuć-Filipiak ALTOM Alina Łabuć-Filipiak

Ul. Siekierecka 24

63-004 Gowarzewo

NIP 7861075888

będąca organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Balbinka” ul.Malinowa 5 , 63-004 Gowarzewo

działające na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kleszczewo z dnia 29.09.2011 r. pod numerem 1/NP/2011

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Działając na podstawie art. 37 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”, niniejszym powołuję 

Panią Aleksandrę Zwolińska-Mańczak

zam. ul. Grabowa 8e, 62-025 Siekierki Wielkie

 

do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Niepublicznym Przedszkolu „Balbinka”

Na mocy art. 39 ust. 1 RODO, do zadań IOD należy:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie 

b) monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.