Przedszkole Balbinka

Procedury

*  Procedura podawania leków w Niepublicznym Przedszkolu Balbinka w Gowarzewie

1. Każdy nauczyciel/pracownik placówki zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki powiadamia się o tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki medycznej.
3. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z placówki, mogą upoważnić inną osobę – zgodnie z ,,Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci”.
4. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice/opiekunowie prawni i dyrektor placówki.
5. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców/opiekunów prawnych pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora.
6. Każde podanie leków w placówce w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dziecko przewlekle chore) odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców (załącznik nr 1). Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Nauczyciel wyraża pisemną zgodę na podawanie leku dziecku (załącznik nr 2). Lek dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w obecności nauczyciela/pracownika placówki podającego lek.
7. Nauczyciel/pracownik placówki, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległo dziecko, jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pomocy przedmedycznej poszkodowanemu dziecku i wezwać karetkę pogotowia. Następnie zabezpiecza miejsce zdarzenia, powiadamia dyrektora placówki i rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji.
8. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie podają leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków itp.
Załącznik 1
Gowarzewo dnia ……………………
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW
DO PODAWANIA LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………….
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)
do podawania mojemu dziecku ………………………………………………….
(imię, nazwisko dziecka)
leku ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)
Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.
………………………………………………………………
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Załącznik 2
Gowarzewo dnia…………………….
ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BALBINKA W GOWARZEWIE
NA PODAWANIE LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)
wyrażam zgodę na podawanie dziecku …………………………………………..
(imię, nazwisko dziecka)
leku ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)
……………………………………………………..
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika placówki)
Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/wykonania czynności medycznej.
Gowarzewo dnia ……………………
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW
DO PODAWANIA LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
upoważniam Panią/Pana ………………………………………………………….
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)
do podawania mojemu dziecku ………………………………………………….
(imię, nazwisko dziecka)
leku ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)
Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.
………………………………………………………………
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)
Gowarzewo dnia…………………….
ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BALBINKA W GOWARZEWIE
NA PODAWANIE LEKÓW
DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika)
wyrażam zgodę na podawanie dziecku …………………………………………..
(imię, nazwisko dziecka)
leku ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)
……………………………………………………..
(imię, nazwisko nauczyciela/pracownika placówki)
Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/wykonania czynności medycznej.

 

 

*  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy                                                                   w Niepublicznym Przedszkolu Balbinka w Gowarzewie

Postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
Podstawa prawna:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.
Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice ( opiekunowie prawni ): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Sposób prezentacji procedur:
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego
3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem
Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką ( w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę przedszkolną, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola ) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).
1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności
( kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu)
2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w przedszkolu – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola ) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska
3. Dyrektor lub upoważniona osoba ( nauczyciel ) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, za zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czynności głów domowników.
4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy
5. Pielęgniarka lub higienistka przedszkolna ( w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił ) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka
(w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił ) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia ).
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci
1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt
z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki ) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni ( mniej więcej 7 – 10 dni ),
w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 ° ( temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja ). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci
z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy
i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań ( trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka ), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia ).