Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z rekrutacją i/lub uczęszczaniem Państwa dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Balbinka” w Gowarzewie jest Pani Alina Łabuć-Filipiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:  Alina Łabuć-Filipiak ALTOM, ul. Siekierecka 24, 63-004 Gowarzewo, NIP 7861075888, adres e-mail: przedszkolebalbinka.gowarzewo@gmail.com, tel. 609 812 450, będąca organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Balbinka”.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych – Panią Aleksandrą Zwolińską – Mańczak, adres e-mail: iodo.doradztwo@gmail.com, tel. 728 344 142.

Rozwinięcie treści klauzuli informacyjnych znajdą Państwo w treści dokumentów przekazywanych do wypełnienia lub na tablicy ogłoszeń.